IV. ÚS 138/10
IV.ÚS 138/10 ze dne 11. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu R. Š., bez právního zastoupení, směřující proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 15. května 2009, sp. zn. 2 T 50/2009, a usnesením Městského soudu v Praze ze dne 21. července 2009, sp. zn. 61 To 267/2009, a Nejvyššího soudu ze dne 16. prosince 2009, sp. zn. 4 Tdo 1323/2009, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil se svým podáním, jímž brojil proti shora citovaným rozhodnutím, neboť má za to, že jimi byl zkrácen ve svém právu na rovnost, zaručeným v čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), na právo vyjádřit se ke všem provedeným důkazům dle čl. 37 odst. 2 Listiny, jakož i právo nebýt stíhán a zbaven osobní svobody jinak, než stanoví zákon, zaručeným v čl. 8 odst. 2 Listiny.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel sice uvedl, že je zastoupen JUDr. D. M., advokátem, tuto informaci však nijak nedoložil. Nesplňoval tedy podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Rovněž nepředložil stejnopis rozhodnutí o posledním opravném prostředku (§72 odst. 6 zákon o Ústavním soudu). Proto byl dopisem ze dne 25. ledna 2010, vyzván, aby vady podání odstranil. Současně mu byly poskytnuty informace o náležitostech ústavní stížnosti. K odstranění vad mu byla stanovena lhůta v trvání 15 dnů od doručení výzvy. Dále byl navrhovatel poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude jeho podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.Výzva byla navrhovateli doručena dne 26. ledna 2010.

Do dnešního dne nedošlo k odstranění vad podání, ačkoliv uvedená lhůta marně uplynula již ve středu 10. února 2010. Na uvedenou výzvu tedy navrhovatel ve stanovené lhůtě žádným způsobem nereagoval, ani nevyvinul jakoukoliv aktivitu v souvislosti s tím, že podal návrh k Ústavnímu soudu.
Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímu soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil, a není ani patrné, že by vynaložil odpovídající snahu k jejich odstranění, nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. února 2010

JUDr. Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.