IV. ÚS 1379/13
IV.ÚS 1379/13 ze dne 28. 8. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 28. 8. 2013 soudcem zpravodajem o ústavní stížnosti stěžovatele Evžena Chalupy, proti rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 16. 4. 2013 č. j. 14 C 31/2013-39, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

I.

Předmětná ústavní stížnost byla doručena Ústavnímu soudu dne 30. 4. 2013. Předtím, než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda návrh splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho projednání, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nebyl ve věci zastoupen advokátem, byl mu zaslán přípis ze dne 20. 5. 2013, jímž byl na uvedenou obligatorní náležitost podání ústavní stížnosti upozorněn. Současně mu byla stanovena lhůta k odstranění vad návrhu v délce trvání 30 dnů.

Dne 9. 6. 2013 byla Ústavnímu soudu doručena žádost stěžovatele o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu. Ústavní soud této žádosti vyhověl s tím, že lhůtu prodloužil o 10 dnů.

Dne 20. 8. 2013 byla Ústavnímu soudu doručena žádost stěžovatele o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, a to z důvodu nevyjádření se České advokátní komory k žádosti o určení advokáta. Nepřidělení advokáta mělo být způsobeno značnou vytížeností advokátní komory s ohledem na čerpání dovolených.

Dne 26. 8. 2013 byl pořízen úřední záznam o telefonickém hovoru asistenta soudce se zaměstnankyní advokátní komory. Z tohoto záznamu vyplynulo, že stěžovateli nebyl právní zástupce určen, neboť se mu nepodařilo prokázat nemajetnost. Současně byly za strany České advokátní komory označeny za liché údaje o značné vytíženosti České advokátní komory.
II.

Vzhledem k tomu, že předmětná ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu doručena 30. 4. 2013, má Ústavní soud za to, že již uplynula dostatečně dlouhá doba na to, aby stěžovatel odstranil vady návrhu a zajistil si odbornou právní pomoc. Z toho důvodu Ústavní soud poslední žádosti stěžovatele o prodloužení lhůty k odstranění vad nevyhověl. Navíc, stěžovatel si v roce 2010 podal rovněž ústavní stížnost, evidovanou pod sp. zn. III. ÚS 605/10, v rámci jejíhož projednávání byl poučen o nutnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Již před podáním ústavní stížnosti byla tedy stěžovateli tato skutečnost známa, zvláště pokud byla jeho předchozí ústavní stížnost odmítnuta pro neodstranění vad. Stěžovatel ani po takřka 4 měsících od podání ústavní stížnosti neodstranil vady návrhu a Ústavní soud nevidí důvod pro další prodlužování dotčeného řízení.

Z takto vyložených důvodů byla ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2013

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.