IV. ÚS 1323/17
IV.ÚS 1323/17 ze dne 7. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu Mgr. Jarmily Túryové, advokátky se sídlem Francouzská 4, Praha 2, podaném jménem Oleksie Ieremenko, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 31. 8. 2016 č. j. 14 C 167/2016-18, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Dne 2. 5. 2017 byl Ústavnímu soudu doručen návrh na zrušení shora uvedeného rozhodnutí, podaný opatrovníci paní Oleksie Ieremenko. Vzhledem k tomu, že k němu nebyla předložena speciální plná moc k zastupování před Ústavním soudem (§ 30 odst. 1, § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla opatrovnice vyzvána k odstranění vady podání.

V přípise doručeném Ústavnímu soudu dne 17. 5. 2017 sdělila, že plnou moc pro zastupování před Ústavním soudem nemůže doložit, neboť paní Oleksie Ieremenko je na všech dostupných adresách nekontaktní a zásilky nepřebírá. Návrh k Ústavnímu soudu podala jako její ustanovená opatrovnice z důvodu opatrnosti, neboť jiný opravný prostředek proti uvedenému rozhodnutí není přípustný.
Ústavní soud konstatuje, že ani k dnešnímu dni k odstranění vytýkané vady návrhu nedošlo. Z uvedených skutečností však především plyne, že v posuzované věci se jedná pouze o podání opatrovnice - právní zástupkyně, ke kterému ani dodatečně nezískala plnou moc (srov. např. sp. zn. III. ÚS 2846/15).

Ústavní soud proto postupoval podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu a mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. června 2017

JUDr. Vladimír Sládeček soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.