IV. ÚS 1282/17
IV.ÚS 1282/17 ze dne 25. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu Mileny Lálové, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatelka ve svém podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 26. 4. 2017 a označeném jako ústavní stížnost, žádá Ústavní soud o prověření soudu v Chomutově ohledně správnosti dělení majetku - SJM (patrně ve věci projednávané u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 12 Co 892/2016).

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla navrhovatelka dne 11. 5. 2017 vyzvána k odstranění jeho vad ve lhůtě 30 dnů, přičemž byla současně poučena, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Podle záznamu doručující pošty uvedenou výzvu navrhovatelka převzala dne 16. 5. 2017. K žádosti navrhovatelky ze dne 13. 6. 2017 jí byla lhůta k odstranění vad návrhu prodloužena do 30. 6. 2017 s opětovným poučením o následcích neodstranění vad podání ve stanovené lhůtě.
Protože navrhovatelka ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) vady návrhu neodstranila, Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. července 2017

JUDr. Vladimír Sládeček soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.