IV. ÚS 1278/17
IV.ÚS 1278/17 ze dne 30. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o návrhu Mariana Hajzocha, bez právního zastoupení, proti exekučnímu příkazu soudního exekutora Exekutorského úřadu Ostrava ze dne 22. března 2017, č. j. 162 EX 63/17-14, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním ze dne 26. dubna 2017 se navrhovatel obrátil na Ústavní soud podáním označeným jako odvolání proti exekučnímu příkazu soudního exekutora.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti podle § 27 a následných zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dopisem ze dne 2. května 2017, doručeným mu dne 4. května 2017, vyzván k odstranění vad podání; k tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů. Vady byly ve výzvě specifikovány a navrhovatel byl poučen, že nebudou-li vady odstraněny ve stanovené lhůtě, Ústavní soud jeho podání odmítne.
Jelikož do dnešního dne navrhovatel na výzvu nijak nereagoval, Ústavní soud podání odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. května 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.