IV. ÚS 1267/17
IV.ÚS 1267/17 ze dne 22. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 22. 6. 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Ing. Petry Fleischmanové, bez právního zastoupení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 25. dubna 2017 doručeno nejasně formulované podání, kterým se stěžovatelka zřejmě domáhala přezkoumání rozhodnutí vydaných v jejích civilních a trestních věcech, která jednotlivě vyjmenovala. Podání neobsahuje žádné údaje, které by umožnily identifikovat konkrétní věc, žádné napadené rozhodnutí nebylo přiloženo. V podání není uvedena žádná ústavněprávní argumentace.

Vzhledem k tomu, že podání stěžovatelky neobsahovalo zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") stanovené náležitosti, byla stěžovatelka dopisem ze dne 10. května 2017 (výzva byla doručena dne 17. května 2017), vyzvána k odstranění vad spočívajících zejména v nedostatku právního zastoupení stěžovatelky advokátem a doložení kopie posledního rozhodnutí, proti němuž ústavní stížnost směřuje. Stěžovatelce byla stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut. Dne 24. května 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno další podání stěžovatelky, které postrádá opět ústavně právní argumentaci, nadto do dnešního dne nebylo podání stěžovatelky doplněno o přílohy napadených rozhodnutí a nebyla doložena plná moc právního zástupce.
Dříve, než se Ústavní soud začal zabývat věcnou stránkou návrhu, přezkoumal, zda návrh splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž shledal, že tomu tak není.

Ústavní soud konstatuje, že lhůta stanovená stěžovatelce k odstranění vad podání marně uplynula. Proto mu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. června 2017

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.