IV. ÚS 1244/12
IV.ÚS 1244/12 ze dne 24. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou o podání stěžovatele V. K., takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 5. dubna 2012 doručeno podání, ve kterém se stěžovatel obrátil na Ústavní soud se stížností v souvislosti s nepřiznáním dávek v hmotné nouzi.
Podání nesplňovalo náležitosti dané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Ústavní soud proto vyzval stěžovatele výzvou ze dne 16. května 2012 k odstranění vad podání, k výzvě přiložil poučení o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a dále určil stěžovateli lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Výzvu k odstranění vad podání si stěžovatel v úložní době, která započala dne 21. května 2012, nevyzvedl, proto zásilka byla vložena do stěžovatelem užívané schránky dne 4. června 2012 (§ 49 odst. 4 o. s. ř.).

Ústavní soud je při své činnosti vázán právními předpisy, které vymezují jeho postavení a pravomoci. Mimo Ústavu České republiky je to zákon o Ústavním soudu. Ústavní soud je oprávněn jednat pouze na základě řádné ústavní stížnosti, která směřuje proti konkrétnímu pravomocnému rozhodnutí, opatření nebo jinému zásahu orgánu veřejné moci, jímž bylo porušeno tvrzené stěžovatelovo základní právo zaručené ústavním pořádkem [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Stanovená lhůta k odstranění vad návrhu marně uplynula v pondělí dne 2. července 2012. Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené, podaný návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 24. července 2012

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.