IV. ÚS 1200/17
IV.ÚS 1200/17 ze dne 20. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu M. B., Vazební věznice P.O.BOX 400, Liberec a D. E., Vazební věznice P.O.BOX 400, Liberec, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Ústavnímu soudu bylo dne 20. 4. 2017 doručeno podání navrhovatelů, ve kterém uvádějí, že v důsledku exekuce přicházejí o důchod a jsou tak bez prostředků.
Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byli navrhovatelé dne 11. 5. 2017 vyzváni k odstranění jeho vad ve lhůtě 30 dnů, přičemž byli současně poučeni, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Podle poštovních doručenek výzvu k odstranění vad převzali oproti podpisu, a to M. B. dne 16. 5. 2017, D. E. dne 15. 5. 2017.

Protože navrhovatelé vady svého podání ve stanovené lhůtě, resp. do dnešního dne neodstranili, Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. června 2017

JUDr. Vladimír Sládeček soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.