IV. ÚS 119/04
IV.ÚS 119/04 ze dne 1. 6. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti A. S. B. bez právního zastoupení, směřující proti postupu Okresního soudu v Teplicích ve věci, vedené pod sp. zn. 2 T 138/2003, ohledně rozhodování o propuštění z vazby, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 23. března 2004 ústavní stížnost stěžovatele, směřující proti postupu Okresního soudu v Teplicích ve věci sp. zn. 2 T 138/2003, při rozhodování o vazbě. Stěžovatel namítal, že jeho žádost o propuštění z vazby ze dne 22. prosince 2003 byla usnesením Okresního soudu v Teplicích zamítnuta podle § 72 odst. 3 tr. ř. dne 13. ledna 2004, i když o takové žádosti musí soud rozhodnout neodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů. Stížnost proti tomuto usnesení je pak podle tvrzení stěžovatele již druhý měsíc zadržována Okresním soudem v Teplicích. Stěžovatel v podání dále uvedl, že je nucen podat ústavní stížnost sám, protože jeho ustanovený obhájce nereaguje na písemné výzvy, a proto požádal o změnu obhajoby, přičemž dosavadní obhájce se dosud nevyjádřil.

Uvedené podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30, § 31 a dále § 34 a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Proto vyzval Ústavní soud stěžovatele dopisem ze dne 8. dubna 2004 (stěžovateli doručen 15. dubna 2004) k odstranění vad podání, k čemuž mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) odmítnout ve smyslu § 43 zákona.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula dne 15. května 2004. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 1. června 2004

JUDr. Jiří Nykodým, v. r.soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.