IV. ÚS 1126/13
IV.ÚS 1126/13 ze dne 9. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 9. ledna 2014 v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka, soudkyně Vlasty Formánkové a soudkyně Michaely Židlické, v právní věci stěžovatelky SOLARPARK gama, a. s., se sídlem Olomoucká 3419/7, Brno, zastoupené JUDr. Ing. Martinem Florou, Dr., advokátem se sídlem Lidická 57, Brno, o ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 91/2012-36 ze dne 17. 1. 2013, rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 10 Af 289/2011-37 ze dne 25. 9. 2012 a rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích č. j. 4949/11-1200 ze dne 18. 10. 2011, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

I. Ústavnímu soudu byl dne 3. 4. 2013 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví označených rozhodnutí orgánů veřejné moci pro jejich rozpor s čl. 11 odst. 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.
Jelikož se v nyní projednávané věci jedná o případ skutkově i právně shodný s dalšími ústavními stížnostmi stěžovatelky, o nichž již Ústavní soud rozhodl (usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1972/13 ze dne 21. 11. 2013, sp. zn. III. ÚS 1988/13 ze dne 21. 11. 2013, a sp. zn. II. ÚS 2554/13 ze dne 10. 12. 2013, všechny dostupné na http://nalus.usoud.cz), považuje IV. senát Ústavního soudu za dostatečné odkázat na odůvodnění těchto rozhodnutí, s nímž se v plném rozsahu ztotožňuje.

Jelikož Ústavní soud, shodně jako v citovaných rozhodnutích, dospěl k závěru, že k porušení ústavně zaručených práv stěžovatelky nedošlo, nezbylo mu než její ústavní stížnost odmítnout jako zjevně neopodstatněnou dle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. ledna 2014

Vladimír Sládeček, v. r. předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.