IV. ÚS 1118/17
IV.ÚS 1118/17 ze dne 20. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu Terezie Regnardové, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Ústavnímu soudu bylo dne 12. 4. 2017 doručeno podání navrhovatelky, ve kterém uvádí, že podává ústavní stížnost k zastavení dovolacího řízení podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 1. 2017 sp. zn. 20 Cdo 212/2017, a to v návaznosti i na předchozí řízení u Obvodního soudu pro Prahu 4 s č. j. 10 Nc 14/2015.
Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla navrhovatelka dne 11. 5. 2017 vyzvána k odstranění jeho vad ve lhůtě 30 dnů, přičemž byla současně poučena, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Doručení výzvy do datové schránky bylo vykázáno dnem 11. 5. 2017.

Protože navrhovatelka vady svého podání ve stanovené lhůtě, resp. do dnešního dne neodstranila, Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. června 2017

JUDr. Vladimír Sládeček soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.