IV. ÚS 1019/17
IV.ÚS 1019/17 ze dne 15. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu F. M., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici v Kuřimi, bez právního zastoupení, proti postupu věznice v Kuřimi, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním ze dne 3. dubna 2017, označeným jako stížnost pro porušení zákona, se navrhovatel obrátil na Ústavní soud a domáhá se navrácení zabavených videokazet.
Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti podle ustanovení § 27 a následných zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dopisem ze dne 6. dubna (doručeným mu dne 7. dubna 2017) vyzván k odstranění vytčených vad, k čemuž mu byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů. Vady byly ve výzvě specifikovány a navrhovatel byl poučen, že pokud nebudou ve stanovené lhůtě vady odstraněny, Ústavní soud jeho podání odmítne.

Jelikož do dnešního dne navrhovatel na výzvu nijak nereagoval, Ústavní soud podání odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. května 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.