IV. ÚS 10/04
IV.ÚS 10/04 ze dne 15. 1. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV. ÚS 10/04
Ústavní soud rozhodl dne 15. ledna 2004 ve věci ústavní stížnosti ing. K. S. zastoupeného JUDr. V. Š. advokátem proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 6. 2003, sp. zn. 17 T 26/2002, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 10. 2003, sp. zn. 8 To 122/03,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Řádně zastoupený stěžovatel ústavní stížností podanou k poštovní přepravě 8. 1. 2004 a doručenou Ústavnímu soudu 9. 1. 2004 domáhá se zrušení shora uvedených rozsudků nalézacího a odvolacího soudu.

V ústavní stížnosti současně stěžovatel ohlašuje, že prostřednictvím svých obhájců napadl tyto rozsudky i dovoláním a sděluje, že o dovolání dosud dovolací soud nerozhodl; k tomu poznamenává, že ústavní stížnost podává z opatrnosti, neboť přípustnost dovolání bude v jeho věci závislá na právním posouzení dovolacího soudu.

Jde tedy v dané věci o situaci souběhu podání mimořádného opravného prostředku s ústavní stížností.

Jak má býti vykládána přípustnost a lhůta k podávání ústavní stížnosti v případě jejího souběhu s mimořádnými opravnými prostředky s výjimkou obnovy řízení, vyložil Ústavní soud ve svém Sdělení, jež bylo publikováno pod č. 32/2003 Sb.

Soudce zpravodaj neshledává žádného důvodu odchýlit se od právních závěrů pléna Ústavního soudu, tak jak byly přijaty a publikovány.

Ústavní stížnost v této věci je podána ještě před rozhodnutím o mimořádném opravném prostředku, jímž není obnova řízení, a je tedy nepřípustná. Až po doručení rozhodnutí o podaném dovolání počne běžet 60 denní lhůta k případnému podání ústavní stížnosti, a to bez ohledu na způsob rozhodnutí o dovolání, přičemž bude považována za zachovanou i ve vztahu k předchozímu pravomocnému rozhodnutí.

Ježto Sdělení Ústavního soudu č. 32/2003 Sb. bylo publikováno již 3. 2. 2003, nemůže být toto rozhodnutí Ústavního soudu pro stěžovatele, resp. jeho právního zástupce, nikterak překvapivé.

Z důvodů shora vyložených bylo podle § 43 odst. 1 písm. e) ve spojení s ustanovením § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, bez přítomnosti účastníků rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2004

JUDr. Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.