III. ÚS 938/17
III.ÚS 938/17 ze dne 10. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Jana Štětiny, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

1. Stěžovatel se obrátil na Ústavní soud s podáním označeným "Věc: Nerespektování nálezu Ústavního soudu". Z přiložených dokumentů je zřejmé, že se stěžovatel obrátil na Ministerstvo práce a sociálních věcí s žádostí o odstranění tvrdosti zákona, avšak jeho podání bylo odloženo bez věcného vyřízení s tím, že se jednalo již o šestou opakovanou žádost v téže věci a stěžovatel neuvedl žádné nové skutečnosti, které by odůvodňovaly potřebu vydat ve věci nové rozhodnutí.
2. Ústavní soud se nejprve zabýval tím, zda jsou splněny procesní předpoklady projednání ústavní stížnosti. Přitom byly zjištěny následující vady. Stěžovatel nebyl právně zastoupen v souladu s požadavky § 29 až 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), v podání neuvedl, čeho se domáhá, tedy jaký výsledek řízení očekává (§ 34 zákona o Ústavním soudu), a spolu se svou stížností nezaslal kopii rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který měl stěžovatel k dispozici (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

3. Protože se jednalo o vady odstranitelné, byl stěžovatel soudcem zpravodajem vyzván k jejich odstranění, a to ve lhůtě 30 dní. Současně byl stěžovatel výslovně upozorněn, že nebudou-li vady odstraněny, bude jeho ústavní stížnost odmítnuta. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 30. 3. 2017.

4. Na výzvu reagoval stěžovatel e-mailem ze dne 4. 4. 2017, v němž sdělil, že vytčené vady nemůže odstranit, neboť rozhodnutí o posledním opravném prostředku k ochraně jeho práva je staré už skoro rok. Svůj návrh však zpět nevzal, k dalším vytýkaným vadám se nijak nevyjádřil a na výzvu již dále nereagoval. Lhůta stanovená k jejich odstranění přitom marně uplynula 2. 5. 2017.

5. Ústavnímu soudu tak nezbylo, než ústavní stížnost stěžovatele odmítnout mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, neboť stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. května 2017

Jan Filip v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.