III. ÚS 906/12
III.ÚS 906/12 ze dne 26. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou o ústavní stížnosti navrhovatele Bc. L. R., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. listopadu 2011 č. j. 66 Co 918/2011-156, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní stížností ze dne 9. března 2012, doručenou Ústavnímu soudu dne 12. března 2012, navrhovatel napadl výše uvedené rozhodnutí obecného soudu s tím, že došlo k porušení jeho práva na spravedlivý proces.

Ústavní soud musí nejprve zkoumat, zda návrh splňuje všechny požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho věcného projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem o Ústavním soudu (navrhovatel především nebyl zastoupen advokátem ve smyslu ustanovení § 30 zákona o Ústavním soudu), vyzval Ústavní soud navrhovatele přípisem k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů od doručení. Navrhovateli byla výzva uložena dne 14. 5. 2012 a připravena k převzetí. Navrhovatel však výzvu nepřevzal, nicméně již v ústavní stížnosti žádal soud o prodloužení lhůty k náležitému zastoupení advokátem a o totéž požádal soud přípisem ze dne 22. července 2012.
Navrhovateli bylo již při sepsání návrhu známo, a to zejména z předcházejících řízení vedených navrhovatelem před Ústavním soudem, že musí být zastoupen advokátem, nicméně vady svého návrhu ani po dobu více jak čtyř měsíců neodstranil.

Navrhovatel věděl již při sepsání návrhu, že projednání jeho stížnosti brání nedostatek povinného zastoupení advokátem (blíže viz stanovisko pléna Pl. ÚS-st. 1/96, dostupné na internetové adrese http://nalus.usoud.cz), avšak vady svého podání neodstranil.

Ústavní soud, aniž by se zabýval meritem věci a aniž by se vyjadřoval k odůvodněnosti ústavní stížnosti, musel předložený návrh odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť navrhovatel neodstranil vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. července 2012

Jiří Mucha v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.