III. ÚS 868/10
III.ÚS 868/10 ze dne 28. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 28. dubna 2010 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudců Pavla Holländera a Jiřího Muchy, ve věci navrhovatelky Ing. I. K., zastoupené JUDr. Tomášem Plavcem, advokátem se sídlem v Chrudimi, Rooseveltova 335, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 12. 2009 č. j. 19 Co 324/2009-126 a Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 16. 3. 2009 č. j. 5 C 286/2007-90, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatelka se domáhala zrušení výše citovaných rozsudků s tím, že se jimi cítí dotčena v právu zakotveném v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Uvedla, že žalobou podanou u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí uplatnila přiznaný restituční nárok na zaplacení částky 49.299,- Kč s příslušenstvím, a to po žalované, která působila jako členka představenstva Zemědělského družstva Zámrsk, vůči kterému jÍ nárok vznikl. Podle jejího přesvědčení označené družstvo mělo dostatek prostředků k úhradě restitučních pohledávek, jeho neschopnost plnění nastala poté, co v roce 1997 založilo společnost Agras Zámrsk, a. s., do které převedlo téměř veškerý majetek družstva v hodnotě 41.000.000,- Kč. Pro neschopnost hradit dluhy vstoupilo družstvo Zámrsk do likvidace, při které žalovaná působila jako likvidátorka, později jako navrhovatelka zahájení konkurzního řízení. Při tomto uplatnila svou pohledávku, avšak pro jednání členů představenstva, a tedy i žalované, její pohledávka nebyla uspokojena, a proto podala žalobu u soudu proti M. Z., která podle jejího přesvědčení doslova majetek družstva zašantročila. Soudy obou stupňů návrhu nevyhověly, odpovědnost žalované neshledaly.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové zásah do práva, jehož se stěžovatelka v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Jmenovaný soud přezkoumal rozhodnutí soudu I. stupně, kterým byla její žaloba zamítnuta, a opodstatněně za použití a výkladu § 194, § 222 a § 243 obchodního zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2000, skutkových zjištění o postavení žalované v Zemědělském družstvu Zámrsk, rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 16. 3. 2009 č. j. 5 C 286/2007-90 potvrdil. Odvolací soud se ve svém rozhodnutí vypořádal se všemi námitkami žalobkyně, nyní stěžovatelky, vyložil rozsah práv a povinností členů představenstva akciové společnosti, jakož i členů představenstva družstva v rozhodné době a tak vyčerpávajícím způsobem rozsudek odůvodnil - proto lze na toto odůvodnění v dalším odkázat.

Pro výše uvedené byl návrh směřující proti rozsudku soudu II. stupně odmítnut jako zjevně neopodstatněný, proti rozhodnutí soudu I. stupně pak jako nepřípustný [§ 43 odst. 2 písm. a), § 72 odst. 3, 6 a § 43 odst. 1 písm. e) zákona. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. dubna 2010

Jan Musil předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.