III. ÚS 756/10
III.ÚS 756/10 ze dne 29. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 29. března 2010 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele Tanečního centruma Praha - konzervatoř, obecně prospěšné společnosti se sídlem Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5, zastoupeného JUDr. Ilonou Mirvaldovou, advokátkou se sídlem Karlovo nám 18, 120 00 Praha 2, o ústavní stížnosti proti rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 18. prosince 2009 č. j. MHMP 930098/2009/DOP 04/Go a rozhodnutí odboru občansko-správního Úřadu městské části v Praze 5 ze dne 19. října 2009 č. j. SpZ 19/07exd., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění
Ústavní stížností navrhovatel napadl v záhlaví označená rozhodnutí orgánů veřejné moci a tvrdil, že jimi došlo k porušení ústavních kautel zakotvených v čl. 2 odst. 2, 3 a čl. 4 Listiny základních práv a svobod. Navrhovatel současně uvedl, že má za to, že vůči předmětným rozhodnutím není správní žaloba podle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, přípustná, z čehož dovozuje přípustnost ústavní stížnosti.

Dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li nepřípustný (nestanoví-li citovaný zákon jinak).

Z pohledu splnění formální podmínky přípustnosti (věcného projednání) návrhu, tj. subsidiarity ústavní stížnosti (§ 75 odst. 1 cit. zákona) je třeba konstatovat, že navrhovatel před podáním ústavní stížnosti nenapadl citovaná rozhodnutí žalobou před obecnými soudy (toliko k základu předmětného sporu srov. stanovisko pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 18/03, resp. usnesení zvláštního senátu zřízeného dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 8. října 2008 č. j. Konf 8/2008-4, Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 3/2009, s. 256 a násl.).

Navrhovatel tak nedostál požadavku vyjádřenému v ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pročež byla ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) téhož zákona jako nepřípustná mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. března 2010

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.