III. ÚS 736/13
III.ÚS 736/13 ze dne 10. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským, ve věci ústavní stížnosti Ing. Jiřího Marušky a Ludmily Maruškové, proti průtahům v řízení vedeném u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 6 C 67/2002 a proti "rozhodování ve věci přeložení vodovodních řadů nepravomocným úřadem", takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 27. února 2013 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatelů, kterým brojili proti "porušování Základní listiny práv a svobod státními úředníky."
Vzhledem k tomu, že uvedené podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti, především podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), byli stěžovatelé přípisem ze dne 23. července 2013 vyzváni k odstranění vad návrhu ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení výzvy Ústavního soudu s tím, že pokud v této lhůtě vadu neodstraní, bude jejich návrh odmítnut.

Dne 29. července 2013 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, v němž stěžovatelé Ústavní soud požádali o prodloužení stanovené lhůty "na dobu sedmi týdnů", neboť v uvedené lhůtě nebudou schopni požadovanou plnou moc doložit. Ústavní soud této žádosti vyhověl a lhůtu k odstranění vad návrhu prodloužil do 6. září 2013, o čemž byli stěžovatelé informování přípisem jim doručeným dne 5. srpna 2013 (stěžovatel), resp. 8. srpna 2013 (stěžovatelka).

Do dnešního dne k odstranění vad nedošlo a nadto stěžovatelé přípisem doručeným Ústavnímu soudu dne 5. září 2013 oznámili, že vady neodstraní a na projednání ústavní stížnosti dál netrvají.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. září 2013

Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.