III. ÚS 728/17
III.ÚS 728/17 ze dne 21. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti Jana Střílka, zastoupeného Mgr. Michalem Tandlerem, advokátem, sídlem Barvířská 125/17, Liberec, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. listopadu 2016 č. j. 18 Co 512/2016-381, za účasti Krajského soudu v Hradci Králové jako účastníka řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Stěžovatel žádá o zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí, neboť jím mělo být porušeno ustanovení čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

2. Z ústavní stížnosti vyplývá, že napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové odmítl stěžovatelovo odvolání.
3. Již ze samotného obsahu ústavní stížnosti je tak zřejmé, že stěžovatel směřuje svůj návrh proti rozhodnutí, proti kterému - před podáním ústavní stížnosti - nevyužil mimořádný opravný prostředek, jenž mu byl dán zákonem k dispozici; v takovém případě podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ústavní stížnost nemůže být přípustná.

4. Postačí připomenout, že dle § 229 odst. 4 občanského soudního řádu, v rozhodném znění, je možno žalobou pro zmatečnost napadnout "pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo kterým bylo zastaveno odvolací řízení, jakož i pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání nebo dovolání pro opožděnost".

5. Platí přitom, že v ústavní stížnosti obsažené (přípustné, resp. relevantní) námitky, by stěžovatel mohl v žalobě pro zmatečnost uplatnit, neboť v daném případě by nebyl omezen důvody předvídanými v § 229 odst. 1 občanského soudního řádu.

6. Je tedy zřejmé, že stěžovatel před podáním ústavní stížnosti nevyčerpal opravný prostředek, který mu občanský soudní řád nabízí.

7. Za této procesní situace Ústavní soud (i z časových důvodů) stěžovatele nevyzýval k odstranění vad návrhu, spočívajících v tom, že k ústavní stížnosti nepřiložil žádnou z příloh ohlašovaných v jejím textu.

8. Na základě výše uvedeného Ústavní soud mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu odmítl jako návrh nepřípustný; o tom rozhoduje soudce zpravodaj, jenž tak učinil ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. března 2017

JUDr. Radovan Suchánek v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.