III. ÚS 715/17
III.ÚS 715/17 ze dne 15. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele Petra Bartheldiho, bez právního zastoupení, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. února 2017 č. j. 1 Nc 2900/2016-39, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

I.

Ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 9. 3. 2017, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí.
II.

Protože návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30 odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 a 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu ), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. K tomu mu stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy k odstranění vad návrhu. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen návrh (ústavní stížnost) podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 3. 4. 2017. Od následujícího dne počala stěžovateli běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dnem 18. 4. 2017.

Přípisem, Ústavnímu soudu doručeným dne 6. 4. 2017, stěžovatel požádal Ústavní soud o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu s tím, že dne 3. 4. 2017 podal žádost na Českou advokátní komoru . K žádosti stěžovatele Ústavní soud stěžovateli lhůtu k odstranění vad návrhu prodloužil do 28. 4. 2017.

Vyrozumění o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu bylo stěžovateli doručeno dne 19. 4. 2017.

Jelikož stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě a ani po jejím uplynutí do dnešního dne neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. května 2017

JUDr. Radovan Suchánek v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.