III. ÚS 686/10
III.ÚS 686/10 ze dne 23. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 23. března 2010 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudců Pavla Holländera a Jiřího Muchy ve věci navrhovatelky M. P., zastoupené Mgr. Ing. Tomášem Veselým, advokátem se sídlem v Pardubicích, třída Míru 92, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 26. 11. 2009 č. j. 18 Co 486/2009-77, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatelka se domáhala zrušení výše citovaného usnesení soudu II. stupně ve výrocích II. a IV., jimiž byla zavázána k úhradě nákladů řízení žalobkyni ve výši 440,- Kč a České republice na účet Okresního soudu v Chrudimi k zaplacení částky 13.468 Kč. Poukázala na důvody, pro něž podala žalobu o vyloučení jejích majetkových práv vyplývajících z členství v bytovém družstvu z exekučního řízení, vedeného proti manželovi, jakož i na důvody, pro něž vzala žalobu v odvolacím řízení zpět. Pro uvedené považuje stížností napadená rozhodnutí o nákladech řízení za učiněná v rozporu s čl. 36 Listiny základních práv a svobod.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č. j. 18 Co 486/2009-77 zásah do práv, kterých se stěžovatelka v návrhu dovolává, shledán nebyl. Jmenovaný soud, poté, co žalobkyně - nyní stěžovatelka vzala v odvolacím řízení žalobu zpět, opodstatněně nejen rozsudek soudu I. stupně zrušil a řízení zastavil, ale také rozhodl o nákladech řízení, když uložení povinnosti k jejich úhradě opřel o ustanovení § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 a 149 odst. 2 občanského soudního řádu, přičemž v odůvodnění svého usnesení vyložil, v čem spatřuje zavinění žalobkyně na zastavení řízení, a tedy i na nákladech řízení, jež vznikly samotné žalované i státu při jejím zastoupení soudem ustanoveným advokátem. Na toto odůvodnění lze v dalším odkázat.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. března 2010

Jan Musil předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.