III. ÚS 61/05
III.ÚS 61/05 ze dne 9. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 9. března 2005 ve věci navrhovatele J. V., o návrhu ze dne 2. 2. 2005, takto: Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, jehož podání obdržel Ústavní soud dne 4. 2. 2005, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle kterého neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.

Výzvu navrhovatel obdržel dne 12. února 2005. V podání ze dne 18. února 2005 Ústavnímu soudu sdělil, že stížnost se týká postupu řízení před soudy, státním zastupitelstvím - věci sp. zn. 4 T 2/2004, 1 VZz 193/2004 a 5 KZz 32/2004 a že konkrétní pochybení uváděl již u soudů obou stupňů i státních zastupitelství.

Z obsahu obou podání stěžovatele nutno konstatovat, že vady návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, nesplnil ani povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku uvedeno [§ 30 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. března 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.