III. ÚS 605/10
III.ÚS 605/10 ze dne 27. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem ve věci návrhu navrhovatele E. Ch., proti usnesením Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 21. 8. 2009 č. j. 14 C 130/2009-28 a Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 10. 2009 č. j. 51 Co 620/2009-36, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Dne 3. 3. 2010 bylo Ústavnímu doručeno podání, v němž stěžovatel žádal "posouzení svého případu", což odůvodnil tím, že "se nedomohl práva účinně se bránit pomocí důkazů pro údajnou opožděnost a nezaplacení soudního poplatku za odvolání".

Navrhovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu dne 16. 3. 2010, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

V této lhůtě, ani později, uvedené procesní nedostatky navrhovatel neodstranil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, a na jeho základě soudce zpravodaj (mimo ústní jednání) návrh odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2010

Vladimír Kůrka v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.