III. ÚS 536/10
III.ÚS 536/10 ze dne 3. 5. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou ve věci návrhu navrhovatele J. H., ze dne 23. 2. 2010, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění
V návrhu ze dne 23. 2. 2010, doručeném Ústavnímu soudu dne 24. 2. 2010, Jiří Horák (dále jen "navrhovatel") uvedl, že podává stížnost proti rozhodnutí Okresního soudu v Liberci vydanému v řízení sp. zn. 4 T 195/2006 a také proti jednání soudce Mgr. Pavla Pachnera v uvedené věci.

Vzhledem k tomu, že uvedený návrh byl sepsán přímo navrhovatelem, ačkoliv podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), navrhovatel jako fyzická osoba musí být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem a k návrhu musí být přiložena plná moc advokáta (§ 31 a § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), Ústavní soud jej vyzval, aby tyto vady svého návrhu ve třicetidenní lhůtě odstranil, a to konkrétně předložením plné moci advokáta a jím sepsaného návrhu na zahájení řízení. Současně navrhovatele poučil, že pokud tak neučiní, může být jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut. Tato výzva byla navrhovateli doručena dne 27. 3. 2010.

Protože navrhovatel vady návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. května 2010

Jiří Mucha soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.