III. ÚS 492/05
III.ÚS 492/05 ze dne 13. 12. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 492/05

Ústavní soud rozhodl o návrhu R. V., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Dne 22. 9. 2005 obdržel Ústavní soud podání datované dnem 17. 9. 2005 a označené jako "žaloba na Velvyslanectví ČZ republiky" a "žaloba na Českou správu sociálního zabezpečení", v němž se stěžovatel domáhal očištění jeho jména u dánských úřadů a napravení nesprávného postupu ČSSZ.

Vzhledem k tomu, že jmenovaný nebyl v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon"), resp. že k uvedenému návrhu nebyla přiložena plná moc advokáta (§ 31 zákona), byl Ústavním soudem podle ustanovení § 42 odst. 3 a § 43 odst. 1 písm. a) zákona přípisem ze dne 5. 10. 2005, doručeným dne 8. 10. 2005, vyzván, aby tyto vady svého návrhu odstranil ve lhůtě 60 dnů, a poučen - s odvoláním na ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona - o možnosti odmítnutí návrhu, nebudou-li vytýkané vady odstraněny.

To však jmenovaný neučinil, když pouze v přípise ze dne 27. 11. 2005 uvedl, že se nenašel advokát, který by jej byl ochoten zastoupit, a že se bude zastupovat sám. Takový postup však zákon neumožňuje, a tak Ústavnímu soudu nezbylo, než jeho návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.