III. ÚS 49/05
III.ÚS 49/05 ze dne 13. 5. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 49/05

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 13. května 2005 ve věci H. K., o jejím návrhu ze dne 18. 1. 2005, t a k t o : Návrh se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í Navrhovatelka, která ve svém podání mj. brojí proti postupu Magistrátu města Pardubice - stavebního úřadu, proti tímto úřadem vydanému stavebnímu povolení (ze dne 15. 8. 2002) a kolaudačnímu rozhodnutí (ze dne 6. 11. 2002), byla vyzvána k odstranění vad návrhu do 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučena o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle něhož neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu stanovené je důvodem k jeho odmítnutí. Výzva k odstranění vad návrhu, doručovaná stěžovatelce na adresu označenou v jejím podání na č. l. 1, byla této dne 15. 4. 2005 uložena na poště, přes výzvu pošty ve lhůtě však nevyzvednuta nebyla, a proto konstatování doručení bylo učiněno dle § 46 odst. 4 a 5 obč. soudního řádu. Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel v určené lhůtě vady návrhu [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Poněvadž navrhovatelka vady návrhu neodstranila, zejména nesplnila povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem, bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 30 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. a) výše citovaného zákona o Ústavním soudu]. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 13. května 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.