III. ÚS 482/05
III.ÚS 482/05 ze dne 16. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 482/05 Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 16. listopadu 2005 ve věci navrhovatele Š. S., o návrhu ze dne 5. 9. 2005, t a k t o : Návrh se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í Navrhovatel se v podání označeném jako ústavní stížnost mj. domáhal toho, aby Ústavní soud "odejmul věc sp. zn. 18 Co 244/2005 a 18 C 90/2004 předsedkyni odvolacího senátu Městského soudu v Praze" a aby o jeho podání Ústavní soud "vydal rozsudek Jménem republiky." Ačkoliv byl stěžovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle něhož neodstranění vad návrhu v určené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí, po obdržení výzvy dne 12. 10. 2005 vady návrhu ve lhůtě neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a), § 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 16. listopadu 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.