III. ÚS 479/05
III.ÚS 479/05 ze dne 11. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 479/05

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 11. listopadu 2005 ve věci navrhovatele F. J., zastoupeného JUDr. Oldřichem Navrátilem, advokátem se sídlem 697 01 Kyjov, Svatoborská 363, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. 9. 2003 sp. zn. 38 Co 100/2002 a Okresního soudu v Hodoníně ze dne 14. 1. 2002 č. j. 7 C 703/2001-23, t a k t o : Návrh se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í Stěžovatel se návrhem, podaným dne 19. 9. 2005, domáhal zrušení výše označených rozhodnutí s tím, že se jimi cítí dotčen v právu zakotveném v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, když takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podán po lhůtě k tomu stanovené [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3 a § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Z obsahu ústavní stížnosti, stížností napadeného rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. 9. 2003 a usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 28 Cdo 372/2004 bylo zjištěno, že dovolání stěžovatele proti rozsudku soudu II. stupně bylo dne 31. 8. 2004 odmítnuto pro nepřípustnost ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu, návrh k Ústavnímu soudu byl stěžovatelem podán dne 19. 9. 2005. Pro výše uvedené je nepochybné, že ústavní stížnost proti rozsudku soudu I. a II. stupně byla podána po lhůtě k tomu stanovené. Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo, když lze dodat, že také návrh stěžovatele ze dne 24. 5. 2005, směřující rovněž proti výše citovaným rozhodnutím, byl již dříve pro jeho opožděné podání Ústavním soudem odmítnut, a to usnesením ze dne 31. 5. 2005 sp. zn. IV. ÚS 302/05 [§ 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 11. listopadu 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.