III. ÚS 477/05
III.ÚS 477/05 ze dne 13. 12. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 477/05

Ústavní soud rozhodl o návrhu navrhovatelů V. F. a V. F., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Dne 16. 9. 2005 obdržel Ústavní soud podání datované dnem 11. 9. 2005 a označené jako "ústavní stížnost podle § 72 až 75 zákona č. 182/1993 Sb." proti "ČR za nedodržování Ústavy ČR a Mezinárodních dohod podle protokolu č. 11".

Vzhledem k tomu, že jmenovaní nebyli v řízení před Ústavním soudem zastoupeni advokátem (§ 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon"), resp. že k uvedenému návrhu nebyla přiložena plná moc advokáta (§ 31 zákona), byli Ústavním soudem podle ustanovení § 42 odst. 3 a § 43 odst. 1 písm. a) zákona přípisy ze dne 29. 9. 2005, doručenými dne 30. 9. 2005 a 4. 10. 2005, vyzváni, aby tyto vady svého návrhu odstranili ve lhůtě 60 dnů, a poučeni - s odvoláním na ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona - o možnosti odmítnutí návrhu, nebudou-li vytýkané vady odstraněny.

Jmenovaní však na tuto výzvu nijak nereagovali, resp. předmětné vady svého návrhu ve stanovené lhůtě neodstranili. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než jejich návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.