III. ÚS 470/05
III.ÚS 470/05 ze dne 21. 12. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 470/05

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 21. prosince 2005 ve věci navrhovatele TIMOS s. r. o., Šmídova 1319/18, 716 00 Ostrava-Radvanice, zastoupeného jednatelem společnosti J. V., o návrhu ze dne 12. září 2005, t a k t o : Návrh se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í Dne 13. září 2005 obdržel Ústavní soud podání vykazující formální vady, označené navrhovatelem jako "stížnost na porušení zákona a průtahy v řízení". Na výzvu Ústavního soudu k odstranění vad reagoval navrhovatel podáním, v němž v rozporu s jemu poskytnutým poučením ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy, resp. do dne vydání tohoto rozhodnutí, neodstranil vadu spočívající v absenci povinného právního zastoupení v řízení o ústavní stížnosti (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Proto Ústavní soud, vycházeje z toho, že jakožto orgán veřejné moci a orgán ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR) je povinen při výkonu své jurisdikce co do případů, mezí a způsobů uplatňovat státní moc jen v zákonném a ústavním rámci [zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů; čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s čl. 88 odst. 2 Ústavy ČR], návrh stěžovatele v souladu s jemu poskytnutým poučením o důsledcích neodstranění vad podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků odmítl. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 21. prosince 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.