III. ÚS 465/12
III.ÚS 465/12 ze dne 7. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 7. června 2012 ve věci navrhovatelů 1) J. B. a 2) L. B., obou zastoupených Mgr. Jiřím Kovaříkem, advokátem se sídlem Moskevská 66, 360 01 Karlovy Vary, o návrhu ze dne 9. února 2012, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Dne 10. února 2012 obdržel Ústavní soud podání, jímž navrhovatelé napadli blíže popsaný postup orgánů veřejné moci. Ústavní soud vyzval navrhovatele k odstranění vad podání, k čemuž poskytl příslušné poučení (ve smyslu § 30 odst. 1, § 72 odst. 1, 3, 5, 6 a § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) a to i stran důsledků neodstranění vad ve lhůtě určené [§ 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona]. Navrhovatelům následně stanovil s příslušným poučením k jejich přípisu i dodatečnou lhůtu k odstranění vad návrhu do dne 15. dubna 2012. Učinil tak s poukazem na to, že ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jsou oprávněni požádat Českou advokátní komoru - pobočku v Brně, se sídlem Kleinův palác, nám. Svobody 84/150, 602 00 Brno, aby mu advokáta za zákonem stanovených podmínek určila. Tuto výzvu převzali navrhovatelé každý z nich 15. března 2012.

Dne 25. dubna 2012 obdržel Ústavní soud podání, v němž advokátní komorou určený advokát doložil (ve fotokopii a následující den v originále) plnou moc jemu udělenou navrhovateli pro řízení před Ústavním soudem, se současnou žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu do 18. května 2012. Tomuto návrhu Ústavní soud vyhověl, přičemž následně došlo i k dalšímu prodloužení předmětné lhůty do 31. května 2012.

Dne 31. května bylo Ústavnímu soudu doručeno podání právního zástupce navrhovatelů, který v něm sdělil, že zákonná lhůta k podání ústavní stížnosti vůči příslušnému pravomocnému rozhodnutí uplynula před cca sedmi měsíci, pročež je návrh opožděný. Současně právní zástupce navrhovatelů vyslovil názor, že i v případě pokud by tomu tak nebylo, došlo by k jejímu odmítnutí pro zjevnou neopodstatněnost. Dodal, že vzhledem k tomu, že podání ústavní stížnosti by bylo za těchto okolností neúčelné a s ohledem na to, že nemá k dispozici v současné době pokyn od navrhovatelů ke zpětvzetí ústavní stížnosti, nebude stížnost vzata zpět, ani přistoupeno k odstranění vad návrhu. Navrhovatelé, jak je z uvedeného zřejmé, vady návrhu ve lhůtě jim (opakovaně) určené neodstranili.
Jakožto orgán veřejné moci a ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR) je Ústavní soud povinen při výkonu své jurisdikce co do případů, mezí a způsobů uplatňovat státní moc jen v zákonném a ústavním rámci [zákon č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů; čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s čl. 88 odst. 2 Ústavy ČR], což je v právním státě nezbytná podmínka pro jakoukoliv legitimní činnost jeho orgánů.

Pro marné uplynutí lhůty k odstranění vad návrhu Ústavní soud mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve shodě se zákonným příkazem rozhodl, jak ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. června 2012

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.