III. ÚS 461/05
III.ÚS 461/05 ze dne 10. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 461/05

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 10. listopadu 2005 ve věci navrhovatele J. Č., o návrhu ze dne 8. září 2005, t a k t o : Návrh se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í Ústavní soud vyzval stěžovatele k odstranění vad podání, k čemuž poskytl příslušné poučení (ve smyslu § 30 odst. 1, § 72 odst. 1, § 72 odst. 3, 5, 6 a § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), a to i stran důsledků neodstranění vad ve lhůtě určené [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona], když tuto stanovil do 30 dnů od doručení výzvy; převzaté stěžovatelem dle dodejky dne 26. září 2005. Jakožto orgán veřejné moci a orgán ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR) je povinen Ústavní soud při výkonu své jurisdikce co do případů, mezí a způsobů uplatňovat státní moc jen v zákonném a ústavním rámci (zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů; čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s čl. 88 odst. 2 Ústavy ČR), což je v právním státě nezbytná podmínka pro jakoukoliv legitimní činnost jeho orgánů. Pro marné uplynutí lhůty k odstranění vad návrhu proto mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve shodě se zákonným příkazem rozhodl, jak ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 10. listopadu 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.