III. ÚS 455/05
III.ÚS 455/05 ze dne 20. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 455/05 Ústavní soud rozhodl dne 20. října 2005 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy, soudců Pavla Holländera a Jana Musila, ve věci navrhovatelů 1) R. L. a 2) R. V., zastoupených JUDr. Jiřím Kratochvílem, advokátem se sídlem 110 00 Praha 1, Křemencova 18, o ústavní stížnosti proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 4. 2005 č. j. 3 Co 56/2004-112, t a k t o : Návrh se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í Navrhovatelé, kteří se domáhali zrušení výše označeného rozhodnutí, odůvodnili ústavní stížnost tím, že dle jejich přesvědčení vrchní soud zrušením usnesení, jímž bylo vydáno předběžné opatření, porušil princip právní jistoty garantovaný § 167 odst. 2, § 159 a § 159a občanského soudního řádu, jakož i čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 90 Ústavy České republiky. Uvedli, že dne 5. 11. 2004 obdrželi usnesení Městského soudu v Praze ze 26. 10. 2004, na němž bylo vyznačeno datum právní moci rozhodnutí dnem 5. 11. 2004, Vrchní soud v Praze přesto rozhodoval o odvolání žalovaného a usnesení soudu I. stupně, které bylo pravomocné, zrušil. Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Z obsahu spisu Městského soudu v Praze sp. zn. 34 C 68/2002 a stížností napadeného usnesení Vrchního soudu v Praze zásah do práv, kterých se stěžovatelé v návrhu dovolávají, zjištěn nebyl. Pokud jde o jejich námitku týkající se právní moci usnesení, jímž bylo nařízeno předběžné opatření, je třeba poukázat na obsah § 159 a § 167 obč. soudního řádu, upravující právní moc rozsudku a usnesení, dále pak na znění § 171 obč. soudního řádu, obsahující úpravu vykonatelnosti usnesení. Rozhodnutí soudu I. stupně o nařízení předběžného opatření bylo zástupci žalobců i žalovaných doručeno dne 5. 11. 2004, kdy nastala jeho vykonatelnost (nikoliv právní moc), v souladu s § 159 a § 167, s § 201 a § 202 obč. soudního řádu a s poučením, poskytnutým účastníkům v písemném vyhotovení usnesení 19. 11. 2004, tj. ve lhůtě končící dnem 22. 11. 2004, podal druhý žalovaný odvolání, o kterém soud II. stupně rozhodl tak, jak ve výroku jeho usnesení obsaženo. Ohledně námitky stěžovatelů vztahující se k postupu odvolacího soudu, který rozhodl bez nařízení jednání, lze odkázat na znění § 214 odst. 2 písm. c) obč. soudního řádu, pokud jde o námitky, v nichž se dovolávají práva na spravedlivé projednání věci nezávislým a nestranným soudem, nutno konstatovat, že v obsahu jejich návrhu, kromě výše namítané právní moci usnesení soudu I. stupně, není tvrzeno nic, z čeho by stěžovatelé usuzovali, že do označených práv bylo soudem zasaženo - Ústavní soud takový zásah, jak již výše uvedeno, neshledal. I když na k ústavní stížnosti připojené kopii rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 34 C 68/2002-93 je chybně vyznačen den právní moci usnesení o nařízení předběžného opatření, tímto pochybením nemohlo být zasaženo do práv stěžovatelů - nic se totiž nezměnilo na datu vykonatelnosti rozhodnutí vydaného v jejich prospěch, případné odvolání stěžovatelů v dané situaci nepřicházelo v úvahu, konečně nelze přehlédnout, že po přijetí rozhodnutí dne 5. 11. 2004, jak je na listině vyznačeno, musela být nesprávnost data právní moci (tj. dnem 5. 11. 2004) s ohledem na obsah uvedeného poučení o odvolání a na obsah citovaných ustanovení občanského soudního řádu, zřejmá. Pro zjištění, že návrh stěžovatelů je zjevně neopodstatněný, bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 20. října 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.