III. ÚS 449/05
III.ÚS 449/05 ze dne 13. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 449/05

Ústavní soud rozhodl dne 13. října 2005 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy, soudců Pavla Holländera a Jana Musila, ve věci navrhovatele JUDr. M. S., zastoupeného JUDr. Josefem Machem, advokátem se sídlem 120 00 Praha 2, Budečská 974/6, o ústavní stížnosti proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 6. 2005 sp. zn. 5 To 37/2005, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel se domáhal zrušení výše označeného usnesení, kterým bylo rozhodnuto o jeho odměně a náhradě hotových výdajů při zastupování poškozených v trestním řízení, vedeném proti M. Ř. Uvedl, že Městský soud v Praze mu přiznal celkem 3.584.000,- Kč, odvolací soud pak pouze 181.835,- Kč, a proto se cítí dotčen v právech zakotvených v čl. 9 odst. 1, odst. 2, čl. 26 odst. 1, jakož i v čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, když poukázal na skutečnost, že byl ustanoven společným zmocněncem poškozených, za něž uplatňoval nároky na peněžité plnění a v souladu s tím mělo být při určení výše odměny postupováno dle § 8 nikoliv dle § 10 advokátního tarifu. Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Z obsahu stížností napadeného usnesení Vrchního soudu v Praze zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Jmenovaný soud opodstatněně zrušil výrok soudu I. stupně ve věci odměny a náhrady nákladů hotových výdajů společnému zmocněnci poškozených a v souladu s § 151 odst. 6 tr. řádu (který výslovně stanoví, že pro určení výše odměny a náhrady hotových výdajů ustanoveného zmocněnce poškozeného se přiměřeně použijí jeho odst. 2 až 5, jež se týkají odměny a náhrady hotových nákladů obhájců, ustanovených obviněnému), rozhodl o tomto nároku stěžovatele dle § 10 odst. 3 písm. b) a § 13 odst. 3 advokátního tarifu po vyčíslení všech jeho úkonů poskytnuté právní služby. Na vyčerpávající a přiléhavé odůvodnění rozhodnutí vrchního soudu lze v dalším odkázat. Pokud stěžovatel v ústavní stížnosti poukazuje též na porušení čl. 9 odst. 1, odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jde o poukaz nedůvodný - jako advokát byl soudem ustanoven zmocněncem poškozených dle § 51a tr. řádu, jeho povinnost právní službu poskytnout vyplývá z § 18 odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, právo na odměnu a náhradu nákladů hotových výloh pak již z citovaného ustanovení § 151 odst. 6 tr. řádu a z odpovídajícího advokátního tarifu (Vyhláška č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. října 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.