III. ÚS 440/05
III.ÚS 440/05 ze dne 10. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 440/05 Ústavní soud rozhodl dne 10. listopadu 2005 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení o návrhu J. K., t a k t o : Návrh se odmítá. O d ů v o d n ě n í Ústavní soud obdržel dne 29. 8. 2005 podání navrhovatele ze dne 26. 8. 2005, které však nemělo náležitosti požadované zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Vzhledem k tomu byl navrhovatel vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 15 dnů, kterou mu Ústavní soud k tomu určil, a současně byl také poučen o obsahu ust. § 43 odst. 1 písm. a) cit. zák., podle něhož neodstranění vad podání ve stanovené lhůtě je důvodem jeho odmítnutí. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 27. 9. 2003. Do dnešního dne vady návrhu odstraněny nebyly, a to přesto, že lhůta k jejich odstranění byla prodloužena do 31. 10. 2005 sdělením Ústavního soudu ze dne 13. 10. 2005, jímž byl zároveň navrhovatel informován o možnosti požádat Českou advokátní komoru o určení zástupce. Navrhovatel tedy ve lhůtě mu určené vady návrhu neodstranil, a proto Ústavní soud jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 10. listopadu 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.