III. ÚS 430/05
III.ÚS 430/05 ze dne 31. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 31. října 2005 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci návrhu V. Ž., t a k t o:

Návrh se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

V návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 24. 8. 2005 navrhovatelka stručně uvedla, že nesouhlasí "s rozhodnutím a odvolává se proti němu" s tím, že "žádá o vyrovnání BSM".

K návrhu připojila navrhovatelka svazek listinných příloh, z nichž bylo zjištěno, že vedla spor ve věci vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, který byl pravomocně ukončen rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 5. 2003 č. j. 8 Co 173/2003-237. Dovolání podané navrhovatelkou proti výše označenému rozsudku odvolacího soudu bylo usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 6. 2005 č. j. 22 Cdo 628/2005-348 odmítnuto jako nepřípustné.

Protože návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval soudce zpravodaj navrhovatelku k odstranění vad návrhu a jeho doplnění ve smyslu připojeného písemného poučení. K tomuto účelu jí byla poskytnuta lhůta 30 dnů od doručení předmětné výzvy. Současně byla navrhovatelka též poučena o následcích spojených s nesplněním podmínek výzvy.

Písemnou výzvu spolu s poučením převzala navrhovatelka dne 19. 9. 2005, jak se dokládá z dodejky založené na č. l. 4 spisu sp. zn. III. ÚS 430/05.

S ohledem na skutečnost, že navrhovatelka vady návrhu ve lhůtě jí k tomu určené neodstranila, a ani své podání v této lhůtě nijak nedoplnila, nezbylo, než z výše uvedeného důvodu návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

P o u č e n í: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. října 2005

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.