III. ÚS 425/05
III.ÚS 425/05 ze dne 19. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 425/05

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 19. října 2005 ve věci navrhovatelky Mgr. J. Š., zastoupené JUDr. Karlem Svobodou, advokátem se sídlem 792 01 Bruntál, Sladovnická 13, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2005 č. j. 9 Co 1216/2004-46 a Okresního soudu v Bruntále ze dne 11. 5. 2004 č. j. 1 E Nc 458/2004-7, t a k t o : Návrh se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í Navrhovatelka ve svém podání ze dne 21. 8. 2005 brojila proti postupu Okresního soudu v Bruntále a Krajského soudu v Ostravě, kde probíhalo řízení o žalobě, jakož i o výkonu rozhodnutí o žalobci uložené povinnosti částku 324.733,2 Kč a náklady řízení uhradit. Po výzvě k odstranění vad návrhu pak prostřednictvím advokáta uvedla, že ústavní stížnost směřuje proti výše citovaným rozhodnutím soudů, jimiž se cítí dotčena v právech zakotvených v čl. 4, čl.11 odst. 4 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, když takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podán po lhůtě k tomu stanovené [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3, § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Z obsahu stížností napadeného usnesení Krajského soudu v Ostravě, jímž bylo odmítnuto odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí soudu I. stupně ze dne 11. 5. 2004 č. j. 1 E Nc 458/2004-7 a záznamu příslušné pošty v Bruntále při předání ústavní stížnosti stěžovatelky k doručení Ústavnímu soudu bylo zjištěno, že jde o návrh učiněný po lhůtě k tomu stanovené - usnesení soudu II. stupně, proti kterému směřuje, nabylo právní moci již dne 18. 3. 2005, návrh byl podán k doručení Ústavnímu soudu až dne 22. 8. 2005, tedy nepochybně po lhůtě vyplývající z § 72 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu]. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 19. října 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.