III. ÚS 42/05
III.ÚS 42/05 ze dne 11. 2. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 11. února 2005 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem JUDr. Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele L. M., t. č., právně zastoupeného JUDr. Miroslavou Štěpánkovou, advokátkou AK ul. kpt. Olesinského 39, 261 01 Příbram II, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 7. 2002, sp. zn. 1 To 55/2002, t a k t o:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 25. 1. 2005, se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 7. 2002, sp. zn. 1 To 55/2002, a to pro porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Dříve, než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální podmínky stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Dle ust. § 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou ústavní stížnost oprávněni podat fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její ústavně zaručené základní právo nebo svoboda.

Dle ust. § 72 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Dle telefonického sdělení pracovnice Okresního soudu v Ostravě (spis byl uvedenému soudu zaslán ke sp. zn. 80 C 136/2004) bylo ústavní stížností napadené rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 7. 2002, sp. zn. 1 To 55/2002, stěžovateli doručeno dne 12. 9. 2002. Dle sdělení pracovnice Krajského soudu v Ostravě nabylo výše uvedené rozhodnutí dne 31. 7. 2002 právní moci a nebylo napadeno dovoláním.

Z výše uvedeného vyplývá, že ústavní stížnost byla v předmětné věci stěžovatelem podána až po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro její podání, a je tedy opožděná.

Dle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Při shrnutí výše uvedených skutečností soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost jako opožděnou odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. února 2005

JUDr. Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.