III. ÚS 414/05
III.ÚS 414/05 ze dne 26. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu R. K., zastoupeném JUDr. Stanislavem Brtníkem, advokátem, Dr. Šmerala 2, Ostrava, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 6 To 65/2005 ze dne 28. června 2005 a usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 48 T 13/2004 ze dne 23. května 2005, takto:

Návrh se o d m í t á .

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl 5. srpna 2005 doručen výše uvedený návrh, který však nebyl podepsán, předložen v předepsaném počtu stejnopisů, vzhledem k petitu nebyli dostatečně, resp. vůbec označeni účastníci a vedlejší účastníci řízení, plnou moc nebylo lze označit jako speciální. Advokát navrhovatele byl vyzván dopisem ze dne 12. srpna 2005 (doručení vykázáno 17. srpna 2005) k odstranění vad podání ve lhůtě 2 týdnů. Lhůta k odstranění vad uplynula marně 31. srpna 2005 a ani do dnešního dne nebyly vady podání odstraněny. Ústavní soud proto usnesením podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudcem zpravodajem návrh odmítá. Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 26. září 2005 JUDr. Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.