III. ÚS 408/05
III.ÚS 408/05 ze dne 22. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 408/05

Ústavní soud rozhodl o návrhu M. S., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Dne 3. 8. 2005 obdržel Ústavní soud podání datované dnem 1. 8. 2005 a označené jako "stížnost na nezákonné držení ve vazbě", v němž jmenovaný brojil proti postupu orgánů činných v trestním řízení v jeho vazební věci.

Vzhledem k tomu, že jmenovaný nebyl v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon"), resp. že k uvedenému návrhu nebyla přiložena plná moc advokáta (§ 31 zákona), byl Ústavním soudem podle ustanovení § 42 odst. 3 a § 43 odst. 1 písm. a) zákona přípisem ze dne 5. 10. 2005, doručeným dne 11. 10. 2005, vyzván, aby tyto vady svého návrhu odstranil ve lhůtě 30 dnů, a poučen - s odvoláním na ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona - o možnosti odmítnutí návrhu, nebudou-li vytýkané vady odstraněny. Jmenovaný však na tuto výzvu nijak nereagoval, resp. předmětné vady svého návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než jeho návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. listopadu 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.