III. ÚS 40/05
III.ÚS 40/05 ze dne 7. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 7. března 2005 ve věci navrhovatelky B. G., o ústavní stížnosti proti usnesení Okresního soudu v Táboře ze dne 5. 5. 2004 č. j. 3 Nc 4131/2004-8 a Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočka Tábor, ze dne 27. 10. 2004 č. j. 15 Co 604/2004-23, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka, jejíž podání Ústavní soud obdržel dne 25. 1. 2005, byla vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy a poučena o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.

Ačkoliv navrhovatelka výše uvedenou výzvu převzala dne 1. 2. 2005, vady návrhu neodstranila, nesplnila povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem. Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 30 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. března 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.