III. ÚS 4/05
III.ÚS 4/05 ze dne 2. 5. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 4/05

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 2. května 2005 ve věci stěžovatelů 1) M. V. a 2) B. S. o jejich návrhu ze dne 2. 1. 2005, t a k t o : Návrh se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í Navrhovatelé, kteří své podání učiněné dne 3. 1. 2005 označili jako ústavní stížnost ve věci sp. zn. 3 T 17/2002, vedené u Okresního soudu Klatovy, byli vyzváni k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení výzvy a poučeni o ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. o odůvodněnosti odmítnutí návrhu, pokud ve stanovené lhůtě jeho vady odstraněny nebudou. Výzvu první stěžovatel převzal dne 18. 1. 2005, druhá stěžovatelka dne 14. 1. 2005. Přestože k žádosti navrhovatelů byla výše uvedená lhůta opakovaně prodloužena, a to nejdříve do 28. 2. 2005 a poté do 31. 3. 2005, vady návrhu odstraněny nebyly, stěžovatelé zejména nesplnili povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupeni advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Je třeba dodat, že tvrzení prvního navrhovatele o tom, že pro onemocnění a pracovní neschopnost nebylo v jeho možnostech kontaktovat advokáta, nelze považovat za důvod pro další prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu - z obsahu sdělení lékařky MUDr. Š. V. ze dne 18. 4. 2005 bylo zjištěno, že od 30. 12. 2004 má stěžovatel povoleny vycházky od 14 do 18 hodin - během této doby v prodloužené lhůtě měl nepochybně možnost kroky potřebné k zajištění svého právního zastoupení učinit, stejně jako druhá navrhovatelka. Pro výše uvedené byl návrh odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 2. května 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.