III. ÚS 3942/16
III.ÚS 3942/16 ze dne 11. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti I. R., t. č. ve věznici Horní Slavkov, P.O.Box 50, Horní Slavkov, zastoupeného Mgr. Romanem Šteffelem, advokátem, sídlem Dvořákova 588/13, Brno, za účasti Městského soudu v Brně, jako účastníka řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

1. Dne 29. 11. 2016 bylo Ústavnímu soudu doručeno stěžovatelovo podání označené jako "Žádost o obnovu soudu", přičemž z textu lze dovodit, že se týká řízení vedeného Městským soudem v Brně pod sp. zn. 11 T 14/2016.
2. Na základě zjištění, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyznán k odstranění vad ve lhůtě třiceti dnů, která byla na jeho žádost prodloužena o dalších třicet dnů a posléze na žádost jeho právního zástupce znovu o 30 dnů (poslední přípis o prodloužení lhůty k odstranění vad byl právnímu zástupci stěžovatele doručen dne 8. 2. 2017). Vady podání, kromě absence právního zastoupení, nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny, v jejím průběhu pouze právní zástupce požádal, aby mu Ústavní soud zaslal stěžovatelovo podání a výzvu k odstranění vad (obě listiny právní zástupce obdržel dne 9. 3. 2017), a stěžovatel požádal, aby Ústavní soud rozhodl o jeho deportaci do rodné země.

3. Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly v určené lhůtě odstraněny, ač na následky jejich neodstranění byl stěžovatel upozorněn, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2017

Josef Fiala v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.