III. ÚS 389/12
III.ÚS 389/12 ze dne 10. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou o návrhu stěžovatelky Š. H. ze dne 31. ledna 2012, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Podáním ze dne 31. ledna 2012, doručeným Ústavnímu soudu dne 3. února 2012, se jmenovaná obrátila na Ústavní soud s žádostí o pomoc ve věci exekucí vedených proti ní soudním exekutorem JUDr. Jurajem Podkonickým.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost byla sepsána přímo jmenovanou, ačkoliv podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, navrhovatel jako fyzická osoba musí být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem a k návrhu musí být přiložena plná moc advokáta (§ 31 a § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), Ústavní soud ji vyzval, aby (mj.) tyto vady svého návrhu v šedesátidenní lhůtě odstranila, a to konkrétně (mj.) předložením plné moci advokáta a jím sepsaného návrhu na zahájení řízení. Současně jmenovanou poučil, že pokud tak neučiní, může být její návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut. Tato výzva byla navrhovatelce ve smyslu § 49 odst. 4 občanského soudního řádu doručena dne 2. 4. 2012.

Na tuto výzvu jmenovaná reagovala dopisem ze dne 28. května 2012, v němž Ústavní soud požádala o ustanovení advokáta (přestože byla ve zmíněné výzvě upozorněna, že k tomu tento soud není oprávněn) a ve kterém dále uvedla, že požádala Českou advokátní komoru o přidělení advokáta a že s ní věc řeší.
Vzhledem k tomu, že jmenovaná vady svého návrhu ve stanovené lhůtě (a statně ani později) neodstranila, Ústavní soud její podání (návrh) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. července 2012

Jiří Mucha v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.