III. ÚS 38/17
III.ÚS 38/17 ze dne 28. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Jiřího Kubíka, zastoupeného JUDr. Milanem Hulíkem, Ph.D., advokátem, Bolzanova 1615/1, Praha 1 - Nové Město, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. října 2016 č. j. 28 Cdo 4013/2016-121 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. února 2016 č. j. 53 Co 263/2015-73, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") se stěžovatel domáhal zrušení shora uvedených soudních rozhodnutí s tím, že bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces podle čl. 90 Ústavy, jakož i právo garantované čl. 4 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

2. Napadeným rozsudkem Krajský soud v Praze potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 (pro uznání) ze dne 6. 5. 2015 č. j. 20 C 46/2015-36, kterým bylo k žalobě žalobce DRUŽSTVO DOMOV, bytové družstvo, uloženo stěžovateli a Heleně Kubíkové zaplatit žalobci částku 298 021 Kč s příslušenstvím a náklady řízení, a dále (odvolací soud) uložil stěžovateli nahradit žalobci náklady odvolacího řízení.

3. Proti tomuto rozsudku brojil stěžovatel dovoláním, které Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 věty první občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř.") odmítl s odůvodněním, že stěžovatel podle § 241a odst. 2 o. s. ř. nevymezil předpoklady přípustnosti dovolání (§ 237 o. s. ř.).

4. V ústavní stížnosti stěžovatel mj. vytknul Městskému soudu v Praze, že neuznal jeho námitku, že zahájení daného řízení brání řízení vedenému u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 15 C 360/2011, a vyjádřil názor, že došlo k porušení "principu litispendence".
5. Ústavní soud nejprve zkoumal, zda jsou splněny předpoklady meritorního projednání ústavní stížnosti [§ 42 odst. 1 a 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")], přičemž dospěl k závěru, že tomu tak není.

6. Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

7. Podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu); to platí i pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení (§ 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu).

8. Podle § 229 odst. 2 písm. a) o. s. ř. může účastník napadnout žalobou pro zmatečnost mj. pravomocný rozsudek soudu prvního stupně nebo odvolacího soudu, jestliže v téže věci bylo již dříve zahájeno řízení.

9. Stěžovatel v ústavní stížnosti namítl, že soudy danou věc projednaly a rozhodly, ačkoliv tomu bránila překážka zahájeného řízení (litispendence). S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že stěžovatel se v daném soudním řízení mohl (a měl) před podáním ústavní stížnosti bránit žalobou pro zmatečnost; z ústavní stížnosti ani vyžádaného soudního spisu však neplyne, že by tento mimořádný opravný prostředek podal, natož pak, že by jej již vyčerpal (tj. dosáhl rozhodnutí o něm).

10. Ústavní stížnost tak není podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu přípustná, a proto ji Ústavní soud mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. března 2017

Jan Filip v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.