III. ÚS 375/05
III.ÚS 375/05 ze dne 5. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 375/05

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu J. K., t. č. ve vazební věznici, na přezkoumání zákonnosti trvání vazby, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Podáním ze dne 11. 7. 2005, označeným jako "žádost o přezkoumání zákonnosti trvání vazby", brojil navrhovatel (zejména) proti usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 20. 6. 2005, čj. 0 Nt 196/2005-14.

Vzhledem k tomu, že uvedený návrh nesplňoval podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud navrhovatele vyzval k odstranění jeho formálních vad; ty spočívaly (mj.) v tom, že nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), resp. v absenci příslušné plné moci advokáta (§ 31 zákona o Ústavním soudu). K odstranění vad návrhu byla navrhovateli stanovena lhůta v trvání 30 dnů a současně mu bylo sděleno, že pokud se tak nestane, může být jeho návrh bez dalšího odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Dle poštovní doručenky danou výzvu navrhovatel převzal dne 30. 8. 2005.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel na tuto výzvu nijak nereagoval, resp. předmětnou vadu návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavnímu soudu nezbylo, než jeho návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítnout [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. října 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.