III. ÚS 368/05
III.ÚS 368/05 ze dne 14. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 368/05

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 14. září 2005 ve věci navrhovatele P. P., o návrhu doručeném Ústavnímu soudu dne 18. července 2005, t a k t o : Návrh se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í

Dne 18. července 2005 obdržel Ústavní soud podání (na základě otisku razítka držitele poštovní licence je datum podání nečitelné), jímž se na něj navrhovatel obrátil s blíže popsanými námitkami stran tvrzené podjatosti orgánů činných v trestním řízení a údajného zneužití pravomoci veřejného činitele. Navrhovatel byl Ústavním soudem s odkazem na konkrétní ustanovení zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, včetně citace jejich znění, vyzván k odstranění vad návrhu s tím, že mu ve výzvě byla určena lhůta k odstranění vad do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Současně byl ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona poučen o tom, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Výzvu převzal dle dodejky dne 4. srpna 2005. V důsledku toho, že navrhovatel předmětnou vadu v určené lhůtě neodstranil, se Ústavní soud nemohl návrhem věcně zabývat. Připomíná, že jakožto orgán veřejné moci a orgán ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR) přirozeně vychází a je povinen při výkonu své jurisdikce důsledně vycházet z principu, že co do případů, mezí a způsobů může uplatňovat státní moc jen v zákonném a ústavním rámci [zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů; čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s čl. 88 odst. 2 Ústavy ČR], což je v právním státě nezbytná podmínka pro jakoukoliv legitimní činnost jeho orgánů. S ohledem na uvedené tedy Ústavnímu soudu nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů]. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 14. září 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.