III. ÚS 365/05
III.ÚS 365/05 ze dne 14. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 14. září 2005 ve věci Š. G., o jeho návrhu ze dne 12. 7. 2005 t a k t o : Návrh se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í Navrhovatel, který své podání označil jako stížnost směřující proti usnesení Okresního soudu Prachatice a Krajského soudu v Českých Budějovicích (dle přiložených rozhodnutí sp. zn. 4 T 24/2005 a 4 To 354/2005) byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. tak, že neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Stěžovatel uvedenou výzvu obdržel dne 4. 8. 2005, vady návrhu neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Proto bylo rozhodnuto jak ve výroku obsaženo [§ 30 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 14. září 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.