III. ÚS 3637/12
III.ÚS 3637/12 ze dne 25. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 25. října 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu T. N., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

V návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 21. 9. 2012, napadá navrhovatel rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 18. června 2012 č. j. 10 Co 118/2012-777, vydaný v řízení o snížení výživného na nezletilé děti R. a F. N.
S ohledem na skutečnost, že doručený návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti a předpoklady pro její projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vytčených vad a doplnění návrhu ve smyslu připojeného písemného poučení.

K odstranění vad návrhu byla navrhovateli stanovena 15denní lhůta s poučením, že pokud v této lhůtě vady návrhu neodstraní, či ho řádně nedoplní, Ústavní soud návrh odmítne.

Výzvu spolu s poučením převzal navrhovatel dne 4. 10. 2012. Lhůta k odstranění vad návrhu navrhovateli marně uplynula dne 22. 10. 2012.

Za této situace nezbylo, než aby Ústavní soud návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. října 2012

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.