III. ÚS 363/05
III.ÚS 363/05 ze dne 16. 12. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 363/05

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele A. B., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem ze dne 14. 7. 2005, označeným jako "žádost na dovolání", žádal navrhovatel o ustanovení advokáta. Současně v návrhu navrhovatel poukázal na nesprávný postup obecných soudů ("odbytý rozsudek", "arogantní soudkyně", "ztráta dovolání", atd.).

Návrh trpěl formálními vadami, které spočívaly v tom, že navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o Ústavním soudu), k čemuž byl poučen o možnosti obrátit se na Českou advokátní komoru s žádostí o určení advokáta z důvodu nemožnosti obstarat si zastoupení jinak. Dále k návrhu nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu), návrh nebyl předložen v potřebném počtu vyhotovení a nebylo z něj patrno, čeho se jím navrhovatel domáhá (§ 34 zákona o Ústavním soudu). Formální vady návrhu byly navrhovateli vytknuty výzvou Ústavního soudu (č. l. 3 spisu Ústavního soudu), kterou převzal dle doručenky 12. září 2005, a současně mu byla k odstranění vytknutých vad stanovena 30denní lhůta.

Navrhovatel ve svém podání, které bylo doručeno Ústavnímu soudu dne 12. října 2005, trvá na ustanovení advokáta Ústavním soudem, a současně žádá o prodloužení lhůty k odstranění vad svého návrhu o 35 dnů.

Ústavní soud jeho žádosti vyhověl (č. l. 6 spisu Ústavního soudu) a prodloužil navrhovateli lhůtu k odstranění vytknutých vad do 30. listopadu 2005 s tím, že pokud nebudou vady návrhu v této prodloužené lhůtě odstraněny, bude návrh navrhovatele podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu bez dalšího odmítnut.

Navrhovatel vytknuté vady ani v této prodloužené lhůtě neodstranil. Dne 30. listopadu 2005 byl Ústavnímu soudu doručen přípis advokáta Davida Motyčky, v němž jmenovaný žádá o další prodloužení lhůty k odstranění vad o 14 dnů z důvodu posouzení věci navrhovatele. Jmenovaný advokát žádný doklad o tom, že zastupuje navrhovatele, nepředložil.

Za této situace, jak byla shrnuta, je zřejmé, že navrhovatel v prodloužené lhůtě (ani později) vady svého návrhu neodstranil. Ústavnímu soudu proto nezbylo než takto vadně podaný návrh odmítnout soudcem zpravodajem pro neodstranění vytknutých vad [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. prosince 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.